ANBI

Gegevens ANBI-publicatieplicht

Naam van de instelling

Stichting Manna22

RSIN-nummer

8569.00.230

Contactgegevens

Stichting Manna22

Bosstraat 24

9671 GH Winschoten

info@manna22.nl

Doelstelling

Het bevorderen van de kennis van de Joodse geschiedenis en cultuur in de gemeente Oldambt en omstreken

Het aanbieden van educatieve programma’s aan scholen ter bevordering van de kennis bij jongeren rond verschillende culturen en minderheidsgroeperingen

Het bieden van plaats en ruimte aan verschillende cultuurgroepen voor ontmoeting

Samenwerking met verschillende instanties in de gemeente Oldambt en omgeving en buiten de grens die raakvlakken hebben met de hiervoor genoemde doelen

Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Stichting Manna22 is op 11 november 2016 opgericht. De oprichting van de Stichting is een uitvloeisel van de wens om het Joodse verleden van Winschoten e.o. blijvend onder de aandacht van jongeren te brengen en de kennis rond de cultuurhistorische betekening hiervan te vergroten.

Zo kan een link worden gelegd naar de hedendaagse realiteit: door kennis over te brengen over het verleden kan begrip worden gecreëerd voor hedendaagse problematiek: vluchtelingenproblematiek, acceptatie van minderheidsgroeperingen etc.

Om dit doel te bereiken zijn in de komende jaren de volgende speerpunten van belang:

Opzetten van projecten op scholen en in jongerencentra teneinde de kennis te vergroten en de vertaling van het verleden naar de belevenis van jongeren in de huidige maatschappij tot uiting te brengen. Dit kunnen creatieve projecten zijn, maar ook lezingen/voordrachten, etc.

Om deze projecten te kunnen realiseren is het nodig incidentele (projectsubsidies) en structurele (sponsoren/donateurs) financiële middelen te werven.

Daarnaast is het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting Manna22 van belang. Om dit te realiseren zal de samenwerking gezocht worden met scholen, overheden en private partijen. Daarnaast zal getracht worden de activiteiten van de stichting breder onder de aandacht te brengen in een samenwerking met Duitse scholen en zo uitwisseling van ervaringen tussen Nederlandse en Duitse jongeren op gang te brengen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Manna22 bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: dhr. W. Dresselhuys

Secretaris: dhr. E.B. Osinga

Penningmeester: mw. H.M. Lulofs-van Rijnberk

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen betaalde werknemers. De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

Financiële verantwoording

2023 Balans

2023 Jaarrekening

Begroting 2024